A woman handing out plants to community members

Telerau ac Amodau'r Grant

Telerau ac Amodau'r Grant

 1. Dim ond at y dibenion a amlinellwyd gan eich sefydliad yn eich cais am y grant y gallwch ddefnyddio’r grant, fel y’u cymeradwywyd gan Grŵp Llywio Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes.  Rydym yn deall bod gweithgareddau'n newid weithiau wrth iddynt ddatblygu neu ei bod yn bosibl y byddant yn cael eu canslo.  Os nad ydych yn gallu defnyddio’r grant at y diben penodol y’i bwriadwyd a bod newidiadau sylweddol yn debygol o gael eu gwneud, cysylltwch â ni cyn gwario unrhyw ran o’r grant. Rhaid gwario'r grantiau o fewn 6 mis i'w derbyn.  
 2. Ni ellir trosglwyddo'r grant i drydydd parti arall.  
 3. Byddwn yn gwrthod unrhyw geisiadau am grant lle nad oes cyfrif banc gan sefydliad neu grŵp cymunedol i drosglwyddo'r grant iddo.   
 4. Ni fyddwn yn ystyried unrhyw geisiadau sy’n cynnwys hyrwyddo unrhyw sefydliad corfforaethol, gweithgareddau gwleidyddol neu gredoau crefyddol.  Byddwn yn ystyried prosiectau dan arweiniad sefydliadau crefyddol os ydynt nhw er budd y gymuned gyfan. 
 5. Ni fyddwn yn ystyried prosiectau sydd eisoes wedi digwydd neu a fydd wed dod i ben cyn y gellir talu'r grant.  
 6. Rhaid i chi gofrestru'ch gweithgaredd arfaethedig ar ein gwefan pan fyddwch yn gwneud cais.
 7. Os byddwch yn llwyddiannus, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am grant bach arall yn y dyfodol ond gall sefydliad partner/lleoliad yr ydych yn gweithio â nhw wneud cais.  Rhowch wybod i ni os oes angen cymorth arnoch ynghylch sut i godi arian i helpu i droi eich digwyddiad yn weithgaredd rheolaidd.  Os ydych wedi derbyn grant bach o'r blaen, ni allwch ailymgeisio.  
 8. Rydym yn disgwyl i unrhyw ddatganiadau i’r wasg sy’n cyfeirio at y gwaith a ariennir gael eu hanfon ymlaen at Dîm Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes.  
 9. Rhaid i unrhyw gyhoeddusrwydd ynghylch y gweithgaredd a ariennir drwy’r grant gyfeirio at ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.   
 10. Rhaid i'r gweithgareddau mewn cais gefnogi ein digwyddiadau allweddol - Coginio a Rhannu (Hydref - Tachwedd 2021) a Plannu a Rhannu (I'w gadarnhau Gwanwyn 2022). 
 11. Byddwn yn cynnal gwiriadau diogelu ariannol ar sampl o ymgeiswyr llwyddiannus. Felly, gofynnwn am yr hawl i gael prawf prynu ar ffurf derbynebau. Byddwn yn disgwyl gweld y derbynebau o fewn 14 diwrnod gwaith o’r dyddiad y gwnaed cais amdanynt. 
 12. Bydd gofyn i'r trefnydd lenwi ffurflen werthuso fer. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am astudiaethau achos ac am ddiweddariadau ar ôl i'r prosiect ddod i ben. 
 13. Byddwn yn gofyn i chi ad-dalu’r grant os byddwch yn mynd yn fethdalwr neu os bydd y cwmni’n mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, yn mynd i law’r derbynnydd neu’n cael ei ddiddymu. 
 14. Os na fydd eich sefydliad yn bodloni’r holl ofynion a nodir yn y ddogfen hon, yna rydym yn cadw’r hawl i adennill peth o’r grant, neu’r grant llawn, ar unrhyw adeg. 
 15. Mae diogelwch pawb sy’n mynychu eich digwyddiad yn hynod bwysig.  Defnyddiwch bolisïau a gweithdrefnau eich sefydliad i sicrhau eich bod yn meddwl am y risgiau cysylltiedig, gan gynnwys diogelu plant neu bobl ifanc neu oedolion sy’n wynebu risg sy’n mynychu eich digwyddiad.  

 

Ystyriaethau Iechyd a Diogelwch 

 • Os ydych wedi recriwtio gwirfoddolwyr newydd yn ddiweddar neu'n defnyddio gwirfoddolwyr presennol, darllenwch a chyfeiriwch unrhyw wirfoddolwyr at ganllawiau'r Llywodraeth 'How to help safely' (Adrannau 1, 3 a 7 yn benodol). Am fwy o gyngor, ewch i wefan NVCO.  
 • Mewn unrhyw weithgaredd sy'n gysylltiedig â bwyd, dylech ddilyn Canllawiau diweddaraf yr Asiantaeth Safonau Bwyd.  
 • Gofynnwn i chi beidio â hyrwyddo na rhoi unrhyw gyngor meddygol. 
 • I gael cyngor ar y Rheoliad Cenedlaethol ar Ddiogelu Data (GDPR) a diogelu data yn ystod eich ymateb, gweler yr adran 'Diogelu Data' ar wefan NVCO i leihau risg. 
Yn ôl i’r brig