Two men gardening together

Ein partneriaid lleol

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau partner o bob cwr o’r DU sy’n teimlo’r un mor gryf â ni am uno cymunedau gyda bwyd.

Gyda’n gilydd byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth a phrofiad i gyflwyno digwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes i bobl o bob oedran a chefndir.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein partneriaid lleol isod, a restrir fesul rhanbarth.

North of England

 • Illustration for The Furnival in Sheffield

  The Furnival

  Mae The Furnival yn gweithio gyda theuluoedd nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Byddant yn plannu ffrwythau a llysiau yn y ganolfan gymunedol sy’n cael defnydd da ac yng nghartrefi pobl gan ddod â phobl â gwahanol fathau o ffydd at ei gilydd er mwyn iddynt allu deall ei gilydd yn well.
  Darllen mwy Translation.Word.About The Furnival
 • Illustration for Skillshop in Halifax

  Skillshop

  Mae Skillshop yn darparu hyfforddiant arbenigol i oedolion ag anableddau dysgu mewn amgylchedd gofalgar, gan weithio i fagu eu hunan-barch a dileu ynysigrwydd cymdeithasol. Y bwriad yw creu gardd i dyfu bwyd gyda’r gymuned yn yr ysgol uwchradd leol.
  Darllen mwy Translation.Word.About Skillshop
 • Illustration for Age UK Wigan

  Age UK Wigan

  Bydd Age UK Bwrdeistref Wigan yn recriwtio gwirfoddolwyr lleol o bob oedran er mwyn iddynt ymweld â phobl hŷn ynysig yn eu cymunedau gan naill ai goginio pryd o fwyd gyda hwy neu fynd â phryd o fwyd sydd newydd ei goginio atynt i’w rannu. Byddant hefyd yn cynorthwyo pobl hŷn i dyfu pethau ac yn edrych ar yr opsiynau i ymuno ag ysgolion a sefydliadau ieuenctid.
  Darllen mwy Translation.Word.About Age UK Wigan
 • illustration for Great Manchester Youth Network

  Greater Manchester Youth Network

  Mae Rhwydwaith Ieuenctid Manceinion Fwyaf yn gweithio er mwyn ceisio ymgysylltu pobl ifanc â’u cymunedau. Mae’n bwriadu datblygu gardd a rhandir cymunedol yn y ganolfan gymunedol leol gyda phobl ifanc a hŷn a fydd yn datblygu prosiect bwyd ar y cyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Greater Manchester Youth Network
 • Illustration for Pickering and Ferens Homes in Hull

  Pickering and Ferens Homes

  Bydd Pickering and Ferens Homes yn gweithio’n agos gyda’r rhai dros 60 oed sy’n byw mewn llety preswyl er mwyn iddynt allu byw’n annibynnol am gyfnod hir o’u hymddeoliad. Y nod yw creu cymuned sy’n pontio’r cenedlaethau o amgylch ei safleoedd a chael plant o’r ysgolion lleol i fod yn rhan o’r gweithgareddau tyfu.
  Darllen mwy Translation.Word.About Pickering and Ferens Homes

Northern Ireland

 • Illustration for An Tobar CIC in South Armagh

  An Tobar CIC

  Menter gymdeithasol yw An Tobar CIC sydd wedi’i lleoli yn ardal wledig De Armagh gan ddarparu ymyriadau iechyd a lles yn seiliedig ar natur i bobl o bob oedran a gallu. Drwy raglen Tyfu, Coginio a Bwyta a digwyddiadau Dewch at eich Gilydd cymunedol sy’n pontio’r cenedlaethau dros gyfnod o 20 wythnos y nod yw magu hyder a chodi hunan-barch a sgiliau cymdeithasol o fewn y gymuned.
  Darllen mwy Translation.Word.About An Tobar CIC
 • Illustration for Ardmonagh Family and Community Group in West Belfast

  Grŵp Teulu a Chymunedol Ardmonagh

  Mae’r Grŵp Teulu a Chymunedol Ardmonagh sydd wedi’i leoli yn Turf Lodge yn cefnogi anghenion y gymuned leol. Byddant yn darparu nifer o weithgareddau tyfu, coginio a bwyta er mwyn dod â gwahanol genedlaethau at ei gilydd i rannu, dysgu a chael gwared â’r rhwystrau sy’n gwahaniaethu ar sail oedran gan uno’r gymuned ehangach drwy ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Grŵp Teulu a Chymunedol Ardmonagh
 • Illustration for Spa Nursing Home in Belfast and Ballynahinch

  Cartrefi Nyrsio Spa

  Mae Cartrefi Nyrsio Spa yn darparu gofal preswyl a nyrsio i breswylwyr yn Belfast a Ballynahinch. Gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi’u sefydlu y nod yw creu cymuned sy’n pontio’r cenedlaethau mewn pedwar o’i safleoedd, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol, pobl ifanc a theuluoedd i ddatblygu gweithgareddau tyfu bwyd cymunedol, gardd a pherllan, coginio a rhannu bwyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Cartrefi Nyrsio Spa
 • Illustration for Wee Chicks in Northern Ireland

  Wee Chicks

  Mae Wee Chicks yn hyrwyddo iechyd, lles a ffitrwydd y teulu drwy ddarparu gofal plant. Byddant yn datblygu’r prosiect Wee & Wise i gysylltu pobl hŷn a’r blynyddoedd cynnar drwy gyfres o weithgareddau wythnosol sy’n canolbwyntio ar fwyd da gan gynnwys coginio, celf, crefft a datblygu man tyfu ar y safle.
  Darllen mwy Translation.Word.About Wee Chicks

Scotland

 • Illustration for The Citadel in Edinburgh

  The Citadel

  Canolfan ieuenctid yw Citadel ac mae ei dull o weithio sy’n seiliedig ar y gymuned yn darparu gweithgareddau dysgu, hamdden a chyfeillgarwch i bob math o bobl ifanc. Bydd y gwaith yn cynnwys parhau i ddatblygu’r Caffi New Spin sy’n pontio’r cenedlaethau a chynnal digwyddiadau cymunedol.
  Darllen mwy Translation.Word.About The Citadel
 • illustration for Space & Broomhouse Hub in Edinbugh

  Hyb Space & the Broomhouse

  Man cymunedol yw’r Hyb Space & the Broomhouse sydd â chaffi, cyfle i ofalwyr ifanc wneud ffrindiau, gwasanaethau ieuenctid a fferm drefol fach. Byddant yn cynnal prydau bwyd bob yn ail fis ble gall y gymuned ddod at ei gilydd i goginio bwyd lleol yn rhad ac yn hawdd gan leihau gwastraff bwyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Hyb Space & the Broomhouse
 • illustration for Rumpus Room in Glasgow

  Rumpus Room

  Menter dan arweiniad arlunwyr yw Rumpus Room sy’n ymroddedig i wneud gwaith celf cydweithredol gyda plant a phobl ifanc er mwyn herio’r ffordd rydym yn chwarae, dysgu, gwneud gwaith celf a bod yn weithgar yn ein cymunedau. Bydd arlunwyr Rumpus Room yn gweithio gyda Govanhill Greenspace a Küche (menter goginio gymdeithasol) i gynnal cyfres o weithdai celf a bwyd creadigol sy’n pontio’r cenedlaethau.
  Darllen mwy Translation.Word.About Rumpus Room
 • Illustration of Govanhill Baths in Glasgow

  Govanhill Baths

  Hyb cymunedol yw Govanhill Baths sydd wedi’i leoli yng nghanol Govanhill ac sy’n darparu gweithdai a dosbarthiadau iechyd a lles am ddim i’r gymuned leol. Byddant yn cynnal picnic teuluol sy’n pontio’r cenedlaethau, gan uno teuluoedd a garddwyr lleol yng Ngardd Gymunedol Govanhill.
  Darllen mwy Translation.Word.About Govanhill Baths
 • Illustration for Belville Community Garden in Inverclyde

  Gerddi Cymunedol Belville

  Bydd Gerddi Cymunedol Belville yn cynnal Prydau Bwyd i Godi Calon – sef pryd bwyd cymunedol misol sy’n pontio’r cenedlaethau. Bydd y cyfranogwyr yn defnyddio llysiau a pherlysiau o’r gerddi a drawsnewidiwyd o fod yn dir diffaith i fod yn fan gwerthfawr i’r gymuned gyda man garddio, coginio a dysgu.
  Darllen mwy Translation.Word.About Gerddi Cymunedol Belville

Wales

 • Illustration for ACE in Cardiff and Vale

  ACE

  Mae ACE yn dod o hyd i ystod o ffyrdd creadigol o feithrin asedau cymunedol, gan eu cysylltu mewn ffordd newydd a’u rhoi ar waith i fynd i’r afael â materion a heriau lleol. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys cyflwyno prosiectau coginio a thyfu i bob oedran.
  Darllen mwy Translation.Word.About ACE
 • Illustration for Groundwork in Aneurin Bevan

  Groundwork

  Mae Groundwork yn creu cymdeithas o gymunedau cynaliadwy sy’n hyfyw, iach a diogel, ac sy’n parchu’r amgylchedd lleol a byd-eang, a ble y gall unigolion a mentrau ffynnu. Byddant yn cefnogi 65 o ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd sy’n canolbwyntio ar dyfu, coginio a bwyta’n iach.
  Darllen mwy Translation.Word.About Groundwork
 • Illustration for DVSC in Betsi Cadwaladr

  DVSC

  CGGSDd sy’n gyfrifol bellach am Neuadd y Farchnad yng nghymuned leol Rhuthun. Mae’n bwriadu cynnal cyfres o wleddoedd cymunedol a gŵyl fwyd i ddathlu’r economi fwyd leol, yn ogystal â chynnal neuadd fwyd dros dro, dathliadau coginio a gweithdai ar fwyta’n iach.
  Darllen mwy Translation.Word.About DVSC
 • Illustration for Cardiff Salad Garden

  Cardiff Salad Garden

  Mae Cardiff Salad Garden yn cyfuno’r broses o dyfu dail salad ffres a’i werthu a gweithio gyda grwpiau o unigolion dan anfantais yng Nghaerdydd a’r ardal o amgylch. Y bwriad yw creu gweithdy salad symudol hardd ac ysbrydoledig a fydd yn creu man croesawgar a phwrpasol i uno cymunedau.
  Darllen mwy Translation.Word.About Cardiff Salad Garden
 • Illustration for Outside Lives in Betsi Cadwaladr

  Outside Lives

  Mae Outside Lives yn hyrwyddo lles personol a chysylltiadau sy’n pontio’r cenedlaethau drwy gyfrwng diddordebau, doniau a’r amgylchedd. Bydd ei grŵp Dig In yn datblygu gardd gymunedol, a bydd ei grŵp Foodies yn defnyddio bwyd i allu integreiddio mwy â phobl newydd mewn amgylchedd croesawgar.
  Darllen mwy Translation.Word.About Outside Lives
 • Illustration for George Street Primary School in Aneurin Bevan

  Ysgol Gynradd George Street

  Nod Ysgol Gynradd George Street yw creu lle diogel, ysgogol a hapus i fod yno. Byddant yn gwahodd, yn cynllunio ac yn rhannu pryd bwyd â phreswylwyr mewn cartrefi gofal lleol ac yn datblygu rhandir er mwyn rhannu profiadau â’r gymuned leol gan ganolbwyntio ar rannu eu profiadau â mam-gu a thad-cu.
  Darllen mwy Translation.Word.About Ysgol Gynradd George Street
 • Illustration for Maindee Unlimited in Aneurin Bevan

  Maindee Unlimited

  Mae Maindee Unlimited am greu partneriaeth sy’n cynnwys Ysgol Gynradd Maindee, Tŷ Cymunedol Eton Road, Incredible Edible Maindee a Maindee Unlimited. Caiff grŵp coginio a bwyta rheolaidd ei sefydlu yn Llyfrgell Maindee ar gyfer pobl o bob oedran.
  Darllen mwy Translation.Word.About Maindee Unlimited

Midlands

 • Illustration for Dane View Care Home in Leicester City

  Gartref Gofal Dane View

  Mae gan Gartref Gofal Dane View ardd a pherllan hardd sydd wedi’i thirlunio. Mae’n gwahodd disgyblion yr ysgol gynradd leol i dreulio amser gyda’r preswylwyr. Defnyddir y ffrwythau o’r berllan fel bwyd ar gyfer y gweithgareddau hyn, a defnyddir y capel mawr ar y safle i ddod â phobl at ei gilydd i rannu bwyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Gartref Gofal Dane View
 • Illustration for Active Wellbeing Society in Birmingham

  The Active Wellbeing Society

  Nod The Active Wellbeing Society yw dod â phobl at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog ac am ddim a fydd yn eu cynorthwyo i deimlo synnwyr o berthyn ac o gymuned. Byddant yn cynnal gweithdai wythnosol ym mhob cegin gymunedol i ddod â phobl ifanc, oedolion hŷn a theuluoedd ifanc at ei gilydd.
  Darllen mwy Translation.Word.About The Active Wellbeing Society
 • Illustration for Bread in Common in Stoke on Trent

  Bread in Common

  Becws bara go iawn sy’n cael ei arwain gan y gymuned yw Bread in Common. Mae’n rhedeg caffi dros dro ac yn dosbarthu prydau bwyd cymunedol gan ddefnyddio bwyd gwastraff a nifer o brosiectau cymunedol, ysgolion a phobl ifanc ac yn cyfuno gweithdai sy’n sôn am fara a choginio gyda’r celfyddydau.
  Darllen mwy Translation.Word.About Bread in Common
 • Illustration for Sycamore Dining in Nottingham

  Sycamore Dining

  Mae Sycamore Dining yn dod â phobl at ei gilydd i gymdeithasu dros bryd o fwyd fforddiadwy. Ei gwsmeriaid yn bennaf yw cymunedau byw’n annibynnol ar gyfer yr henoed. Drwy gynnal digwyddiadau Dewch at eich Gilydd, byddant yn cynyddu amrywiaeth y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth bwyta cymdeithasol drwy gymryd rhan mewn gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol.
  Darllen mwy Translation.Word.About Sycamore Dining
 • Illustration for The Hothouse in Walsall

  The Hothouse

  Prosiect gan Eglwys Lloegr yw The Hothouse sydd o fudd i gymunedau gan ei fod yn cynnig cymorth o un i un. Bydd hefyd yn hyrwyddo gweithgareddau wythnosol sy’n pontio’r cenedlaethau er mwyn i bobl o bob oedran allu dysgu gan ei gilydd. Bydd y gweithgareddau coginio yn codi ymwybyddiaeth o sut y gall bwyd greu synnwyr o gymuned.
  Darllen mwy Translation.Word.About The Hothouse
Yn ôl i’r brig