Fy Nghymuned Fwyd

Rhwydwaith ar gyfer hyrwyddwyr bwyd da er mwyn dysgu, cysylltu a gweithredu

Beth yw Fy Nghymuned Fwyd?

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rhoddwyd sylw i rôl trefnwyr bwyd cymunedol. Maent wedi wynebu heriau, wedi datblygu gwydnwch bwyd, wedi mynd i’r afael â thlodi ac wedi dod yn ymgyrchwyr i adfer system fwyd sydd wedi torri. Mae'r sgiliau, y profiadau a'r offer a ddatblygwyd drwy Fy Nghymuned Fwyd wedi helpu cymunedau i hyrwyddo deiet cynaliadwy, iach a fforddiadwy.

Mae Fy Nghymuned Fwyd, sydd wedi deillio o'r rhaglen Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes, yn rhaglen arweinyddiaeth gymunedol sydd â'r nod o greu rhwydwaith ar gyfer hyrwyddwyr bwyd er mwyn dysgu, cysylltu a gweithredu. Dysgwch fwy am yr effeithiau a'r hyn a ddysgwyd drwy Fy Nghymuned Fwyd

Sut mae'n gweithio?

Mae Fy Nghymuned Fwyd yn canolbwyntio ar ddysgu a datblygiad personol, cysylltu ag eraill a'r mudiad bwyd da ehangach.

Fe’i cynlluniwyd i ysbrydoli a chefnogi aelodau i:

1. Datblygu eu gwybodaeth: dysgu gyda'i gilydd ac yn unigol, a chael gafael ar adnoddau

2. Cysylltu ag eraill sy'n hyrwyddo bwyd da: yn eich cymuned a ledled y DU

3. Datblygu sgiliau arwain: gweithredu ac arwain newid cadarnhaol mewn perthynas â bwyd da yn eich cymuned

Sut y gallaf gymryd rhan?

Rydym yn croesawu ac yn cefnogi pobl sydd â lefelau gwahanol o brofiad i arwain eraill i weithredu ar fwyd da. Gwyddom ei bod yn bosibl nad yw llawer o bobl sy’n creu newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau yn ystyried eu hunain yn ‘arweinwyr’ neu’n ‘hyrwyddwyr’. Cyn belled â bod gennych yr awydd, yr angerdd a'r ymrwymiad i weithredu, a'ch bod yn agored ac yn barod i ddysgu a rhannu ag eraill, yna gallai Fy Nghymuned Fwyd fod yn addas i chi.

Bydd angen i chi ddangos y canlynol er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Fy Nghymuned Fwyd:

· Angerdd ac ymrwymiad i fod yn hyrwyddwr bwyd da a chreu newid cadarnhaol yn eich cymuned drwy fwyd da.

· Profiad neu awydd i arwain neu drefnu i eraill yn eich cymuned weithredu ynghylch bwyd da yn ystod y flwyddyn nesaf.

· Yr awydd a'r gallu i roi'r hyn rydych yn ei ddysgu ar waith, er mwyn cynyddu eich cyrhaeddiad a'ch effaith fel hyrwyddwr bwyd da yn ystod y flwyddyn nesaf.

· Bod yn agored ac yn barod i ddysgu oddi wrth eraill a rhannu gydag eraill yn Fy Nghymuned Fwyd.

· Y parodrwydd a'r gallu i gymryd rhan mewn rhaglen rithwir/ar-lein sy'n gofyn am gyfranogiad ac ymgysylltiad gweithredol.

· Ymrwymiad i neilltuo o leiaf 3 awr yr wythnos i weithgaredd grŵp a dysgu hunandywysedig, rhwng Medi 2023 a Rhagfyr 2023

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i gymryd rhan.

Mae ceisiadau bellach ar agor, cliciwch yma i lenwi ffurflen gais.

Grantiau Arwain i Weithredu

Fel rhan o'r rhaglen Fy Nghymuned Fwyd, mae pob aelod yn cael Grant Arwain i Weithredu i redeg prosiect a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned ac yn defnyddio'r hyn a ddysgwyd o'r rhaglen. Mae'r rhain yn amrywio o ymgyngoriadau bwyd cymunedol, gwyliau sy'n seiliedig ar fwyd a datblygu ymgyrch bwyd lleol.

Gwyliwch y ffilm isod i weld sut y defnyddiodd Francesca o Bury ei grant i ddatblygu pecyn cymorth ar gyfer banciau bwyd yn Bury sydd eisiau trosglwyddo i'r model pantri bwyd a chefnogi eu cymuned ymhellach: Gwylio'r Ffilm

Neu gallwch ddarllen am Carol ac Eric, a gyfarfu fel rhan o garfan dau Fy Nghymuned Fwyd ac a ddechreuodd eu prosiect ar y cyd eu hunain yng Nghaerdydd a Birmingham gyda dylanwad Camerŵn: https://www.fflgettogethers.org/inspiration/our-stories/nurturing-skills-and-embedding-cultures/

Cynrychiolaeth ar gyfer y DU gyfan – Fy Nghymuned Fwyd, cysylltu’r gwledydd

Rwy'n meddwl ei bod hi'n eithaf hawdd pan fyddwch chi'n gweithio mewn lle penodol i feddwl mai dim ond un ffordd o wneud pethau sydd, ond yn Fy Nghymuned Fwyd, rydyn ni'n gwrando ar bobl o Ogledd Iwerddon, o Aberdeen, o bob rhan o Loegr (a Chymru), ac rydym yn dysgu oddi wrth ein gilydd.

Camilla Lovelace - StarGarAllot - Aelod o Fy Nghymuned Fwyd

Mae Fy Nghymuned Fwyd yn rhaglen gymunedol amrywiol ledled y DU, sy'n ychwanegu haen arall o werth at y cwrs a'r profiad a gafodd cymaint o'r cyfranogwyr. Cofrestrodd 39 o arweinwyr bwyd newydd a sefydledig o bob rhan o'r DU ar y cwrs cyntaf, o Belfast i Bury, o Abertawe i Aberdeen.

Dechreuodd yr ail fersiwn yn hydref 2022 gyda mwy fyth o arweinwyr cymunedol yn gweithio gyda 77 o gyfranogwyr a chynrychiolaeth yr un mor eang o bobl a chymunedau ledled y DU.

Cliciwch ar y map rhyngweithiol isod i ddarganfod lleoliadau ein haelodau.

Gyda phwy rydym yn gweithio a beth mae'r cwrs yn ei gynnwys?

Mae rhaglen Fy Nghymuned Fwyd wedi’i churadu gydag arbenigedd gan Koreo, sef ymgynghoriaeth ddysgu flaenllaw sy’n arbenigo mewn arweinyddiaeth ar gyfer newid cymdeithasol ochr yn ochr â sefydliadau sy’n creu newid ar draws y system fwyd a Chyn-aelodau Fy Nghymuned Fwyd.

Mae'r sesiynau ar-lein yn addysgiadol, yn rhyngweithiol ac yn ysbrydoli pobl. Mae'r gweithdai yn amrywio o ddamcaniaethau arweinyddiaeth, dinasyddiaeth, gweledigaeth a chydweithio. Caiff ymarfer adfyfyriol ei gynnwys ym mhob sesiwn ac rydym i gyd yn gwybod bod dysgu yn fwyaf ystyrlon pan fydd yn arwain at weithredu. Dyna pam mae cyfranogwyr Fy Nghymuned Fwyd yn cael grant i roi'r hyn y maent wedi'i ddysgu ar waith.

Platfform Circle

Cysylltu ac ymuno

Cadwch mewn cysylltiad - ymunwch â rhwydwaith Fy Nghymuned Fwyd!

Rydym yn defnyddio’r platfform Circle rhyngweithiol er mwyn i holl aelodau Fy Nghymuned Fwyd gael mynediad at adnoddau a chyfarfodydd yn ogystal â rhannu'r hyn a ddysgir a syniadau a helpu ein gilydd i ddatrys problemau.

Ymunwch â'r platfform cymdeithasol i gysylltu ymhellach y tu allan i'r digwyddiadau a'r sesiynau a drefnir.

Yn ôl i’r brig