Two women wearing masks and a child gardening together

Amrywiaeth a chynhwysiant

Mae dod â phobl ynghyd o wahanol genedlaethau neu gefndiroedd o amgylch bwyd da wrth galon Digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes.

Sut y gallaf gynnwys cymunedau amrywiol yn fy nigwyddiad Dewch at Eich Gilydd?

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein gwaith ac i fod mor gynhwysol â phosibl, a hoffem eich cefnogi i wneud yr un peth. 

Mae’n bwysig dod i adnabod eich cymuned a gofyn i’r aelodau beth fyddai’n eu helpu nhw i gymryd rhan mewn digwyddiad Dewch at Eich Gilydd.

Woman sitting behind a plant pot smiling broadly

Pwy sydd yn eich Cymuned chi?

Mae sawl ffordd o wneud hyn, er enghraifft drwy gynnal arolygon neu drwy ofyn am adborth drwy’r cyfryngau cymdeithasol, ond y ffordd hawsaf yn aml yw sgwrsio â phobl yn anffurfiol am eich syniad Dewch at Eich Gilydd i weld a yw’n gweithio iddyn nhw a’r bobl maen nhw’n eu hadnabod. Mae’n bosibl hefyd y byddwch am gysylltu â grwpiau neu sefydliadau eraill sydd wedi cynnal digwyddiad Dewch at Eich Gilydd neu sydd wedi gweithio gyda’ch cymuned chi o’r blaen i siarad am beth sydd wedi gweithio’n dda iddyn nhw.

Pan fyddwch yn adnabod eich cymuned, bydd yn haws i chi gynllunio beth i’w wneud i helpu pobl i gymryd rhan.

Woman wearing a headscarf with a child standing behind plants and smiling

Ystyriwch hygyrchedd

An older woman holds a measuring jug while an early years child whisks eggs

Cenedlaethau amrywiol

Ydych chi’n bwriadu dod â chenedlaethau gwahanol ynghyd? Darllenwch ein Canllaw ar Ymarfer sy’n Pontio’r Cenedlaethau. Mae tudalennau 6 a 7 yn ymwneud â’r 8 egwyddor o Ymarfer sy’n Pontio’r Cenedlaethau a manteision dod â chenedlaethau ynghyd, a allai eich helpu i gefnogi grwpiau amrywiol i gysylltu â’i gilydd.  

“Creodd y sŵn chwerthin a’r ymgysylltiad rhwng y cenedlaethau awyrgylch gwahanol yn y cartref ac mae wedi dod yn atgof parhaol i bawb a gymrodd ran.”

Jocelyn, Rheolwr Cartref Gofal, Cartref Nyrsio Spa

Defnyddio Hawdd Darllen

Wrth feddwl sut y byddwch yn cyfathrebu eich digwyddiad Dewch at Eich Gilydd neu wrth baratoi unrhyw adnoddau ysgrifenedig, mae’n bwysig meddwl am eu gwneud mor hygyrch â phosibl. Un ffordd a allai eich helpu i gefnogi nifer o grwpiau gwahanol yw defnyddio fformat “Hawdd ei Ddeall”. Gall hefyd eich helpu i wneud dogfennau’n fwy hygyrch i bobl y mae Saesneg yn ail iaith iddynt, plant ifanc, y rhai â dementia a phobl ag anableddau dysgu. Gallwch ddysgu mwy am ddeunyddiau Hawdd eu Deall yma https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/accessible-communication-formats

A woman watches on while two children chop cucumber and juice lemons

Amrywiaeth a chynhwysiant yn ein tîm

Darllenwch fwy am ein hymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysiant fel sefydliad yma.

A woman and two children display food they have cooked from scratch
Yn ôl i’r brig