Woman and man wearing aprons chopping vegetables

Awgrymiadau gorau ar gyfer coginio gartref

Mae coginio yn ffordd wych o ddod â phawb yn y tŷ ynghyd i gael hwyl, ac i greu bwyd blasus, iach i bawb ei fwynhau.  

Awgrymiadau gorau ar gyfer coginio gartref

Gallwch rannu’r tasgau – gellir rhoi’r rhai sydd fwyaf diogel neu y mae angen lefel is o sgiliau i’w gwneud i’r plant iau, e.e. gwasgu sudd lemwn, cymysgu cynhwysion mewn powlen, rhwygo perlysiau a dail salad.  

 

Pan fydd cynhwysion penodol neu gynhwysion ffres yn brin, peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag coginio rysáit. Nid oes angen stoc o gyfarpar cegin broffesiynol arnoch chi chwaith i ddechrau arni! Os edrychwch ar y rhestr o gynhwysion neu gyfarpar a gweld bod rhywbeth ar goll - mae’n debygol y bydd rhywbeth addas arall y gallwch ei ddefnyddio neu gallwch hepgor cynhwysyn.  

Dyma ein hargymhellion defnyddiol ar gyfer gwneud y mwyaf o’r hyn sydd gennych a dechrau coginio. 

 

Cyfnewid yn lle siopa 

 

- Defnyddio perlysiau sych yn hytrach na rhai ffres 

 

- Newid y gymysgedd o sbeisys mewn rysáit yn dibynnu ar beth sydd gennych yn eich cypyrddau - gallech ddarganfod cyfuniad newydd sbon o flasau! 

 

- Gellir defnyddio saws tsili neu soi yn lle halen weithiau 

 

- Cyfnewid y caws sydd ei angen ar gyfer rysáit gyda’r hyn sydd ar gael neu, hyd yn oed yn well na hynny, gyda beth sydd gennych yn eich oergell 

 

- Rhoi cynnig ar gyfnewid siwgr am fêl   

 

- Defnyddio pa bynnag olew sydd gennych – os nad oes gennych olew olewydd, bydd olew llysiau yn gwneud y tro 

 

- Defnyddio llefrith powdr mewn sawsiau er mwyn arbed eich llefrith ffres – ond cymerwch ofal oherwydd gall losgi’n haws ar waelod y sosban.  

 

- Rhoi llai o gig mewn ryseitiau ac ychwanegu codlysiau tun neu ffacbys wedi’u sychu. Mae ffacbys brown yn arbennig o dda i’w hychwanegu at friwgig eidion mewn ryseitiau fel Pastai Bugail neu Lasagne i wneud iddyn nhw fynd ymhellach. 

 

- Mae cynhwysion llysiau a salad yn eithaf hawdd i’w cyfnewid mewn ryseitiau – os nad oes gennych chi lysieuyn penodol, efallai y bydd un arall yn gwneud y tro: 

 

- Nionod/cennin/shibwns 

 

-  Sbigoglys/ysgallddail/bresych deiliog 

 

- Ciwcymbr/corbwmpen 

 

- Letysen/bresychen wên 

 

- Pwmpen butternut/tatws melys 
 

Gwnewch eich cynhwysion eich hun! 

 

Hufen sur  ychwanegwch lwy fwrdd o sudd lemwn neu finegr gwyn at iogwrt, neu hufen a llaeth 

 

Llaeth enwyn -  defnyddiwch laeth arferol a llwy fwrdd o sudd lemwn neu finegr gwyn  

 

Blawd codi – ychwanegwch 2 lwy de (10ml) o bowdwcodi ar gyfer pob 150g o flawd plaen  a hidlwch neu chwipiwch nhw gyda’i gilydd i wneud yn siŵr eu bod wedi’u cymysgu’n dda 

 

Yng ngenau’r sach mae cynilo 

 

- Gwiriwch beth sydd gennych yn yr oergell, rhewgell a’r cypyrddau a defnyddiwch y cynhwysion hynaf yn gyntaf.   

 

- Peidiwch â thaflu darnau o fara wedi sychu. Torrwch nhw’n ddarnau 2cm, rhowch nhw ar hambwrdd pobi, rhowch ychydig o olew coginio drostynt ac ychydig o bupur/perlysiau a’u rhoi yn y popty ar dymheredd canolig nes eu bod wedi crimpio. Defnyddiwch nhw fel croutons i’w hychwanegu at salad a chawl. Neu gratiwch nhw neu eu rhoi mewn prosesydd bwyd i wneud briwsion bara i’w rhewi. 

 

- Nid oes unrhyw beth sy’n fwy boddhaol na chreu pryd gan ddefnyddio’r hyn sydd yn yr oergell. Mae rhywbeth fel omlet Sbaenaidd yn gweithio’n dda, lle gallwch ddefnyddio unrhyw becynnau o lysiau wedi’u rhewi sydd bron â dod i ben, llysiau ffres sy’n dod i ddiwedd eu hoes, ac unrhyw fwyd dros ben sydd gennych yn yr oergell. Mae perlysiau, sbeisys, caws a ham i gyd yn ychwanegu blas!  

 

- Defnyddiwch ddiwedd pecynnau o geirch, hadau a chnau i wneud granola cartref – perffaith ar gyfer brecwast 

 

Rhaid rhewi 

 

- Gallwch rewi tsilis, sinsir a lemonwellt ffres ac yna defnyddio dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch o’r rhewgell 

 

- Gallwch rewi dognau bach o sawsiau a chaserolau dros ben i’w defnyddio eto fel cynhwysion ar gyfer tatws pob. Cofiwch labelu a dyddio’r bagiau fel na fyddwch yn cael syrpréis annisgwyl (!)  

 

- Gwnewch lond sosban fawr o gawl bob wythnos a’i gadw mewn dognau sy’n ddigon ar gyfer pawb yn y tŷ yn yr oergell neu’r rhewgell. Drwy wneud hynny, bydd rhywbeth ar gael ar gyfer cinio neu swper cyflym. 

 

- Dyblwch y cynhwysion ar gyfer prif bryd neu eitem wedi’i bobi a rhewi ei hannerRhowch label arno gydag enw’r rysáit a’r dyddiad a’i gadw am hyd at 3 mis.     
 

 

Annog arferion da 

 

- Cadwch restr siopa ac ychwanegwch bethau ati wrth i bethau gael eu defnyddio  cofiwch fynd â’r rhestr gyda chi pan fyddwch yn mynd i siopa am fwyd hanfodol! 

 

- Paratowch salad ffrwythau cynhwysfawr yn yr oergell fel byrbryd cyflym, iach i’r plant drwy gydol y dydd. Mae pobl yn fwy tebygol o fwyta ffrwythau os ydynn nhw wedi cael eu torri iddyn nhw 

 

Ffyrdd syml o gyfnewid cyfarpar 

 

- Os nad oes gennych golander, gallwch ddefnyddio gogr i olchi a draenio bwyd 

 

- Defnyddiwch botel olew neu ddiod wag fel rholbren - rhowch ddŵr ynddi i roi pwysau iddi 

 

- Os nad oes gennych chwisg neu gymysgwr bwyd trydan, bydd llwy bren, neu chwisg safonol, yn gweithio llawn cystal, gydag ychydig o fôn braich ychwanegol ac amynedd! Mae hwn yn amser gwych i wahodd y teulu i gyd i rannu yn y gwaith o greu eich pryd. 

 

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i gynnal gweithgaredd bwyd gyda’ch cymuned? Cofrestrwch heddiw i gynnal digwyddiad Dewch at Eich Gilydd. 

Postiwyd Gan

ymlaen Dydd Mercher, 16 Medi 2020 yn bwyd

Yn ôl i’r brig